دوره‌های خاص

«دوره‌های خاص» شامل آموزش بخشی از استاندارد است. کارآموزانی که در این دوره‌ها شرکت می‌کنند به آزمون پایان دوره معرفی نمی‌شوند. در پایان این دوره‌ها، گواهی حضور در دوره با توجه به مدت زمان دوره داده می‌شود.