محمد عبادیانی 

مدرس دانشکده طب ایرانی دانشگاه علوم پزشکی تهران

سوابق شغلی:

– مدرس مدعو (مدرس وابسته) دانشکده طب ایرانی دانشگاه علوم پزشکی تهران، از سال ۱۳۸۶

– عضو گروه طب مجازی دانشگاه علوم پزشکی مجازی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، از سال ۱۳۹۶

– عضو متخصص شورای عالی سیاستگزاری طب سنتی ایرانی – اسلامی، نهاد ریاست جمهوری، ۱۳۹۲

– عضو کمیسیون تعیین صلاحیت علمی خبرگان بدون مدرک دانشگاهی در زمینه طب سنتی ایران، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ۱۳۹۲

– دارای مجوز فعالیت خبرگان طب سنتی ایرانی – اسلامی از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، از سال ۱۳۹۲

– عضو ستاد کشوری گیاهان دارویی و طب ایرانی، معاونت علمی و فناوری، ۱۳۸۷- ۱۳۸۸

– عضو ستاد تدوین درسنامه طب سنتی ایران از سال ۸۵ تا ۸۷

– مدیرعامل شرکت دارویی بهپاد داروی نیاکان (از ۱۳۹۳ تا کنون)

– ویراستار علمی نشریه تخصصی طب سنتی و مکمل درمانگر از سال ۸۳ تا کنون

– مشاور علمی شرکت دارویی باریج اسانس از سال ۸۵ تا ۸۸

– مدیر آموزشگاه فنی و حرفه‌ای درمانگر از سال ۱۳۹۴

– سابقه تدریس و ارایه سخنرانی علمی در دانشگاه علوم پزشکی ایران، دانشگاه علوم پزشکی شاهد، انجمن تحقیقات طب سنتی ایران، دانشگاه علوم پزشکی بابل، مرکز تحقیقات طب سنتی و تاریخ طب، دانشگاه پیام نور، کنگره دانش پزشکی،

دانشگاه علوم پزشکی مازندران، دانشگاه علوم پزشکی گرگان  

استاد راهنما (در مقطع دکترای تخصصی طب ایرانی)

– رساله «تبیین اصول و قواعد ریاضت در حفظ و ارتقای سلامتی بر اساس مبانی طب سنتی»، مرضیه‌بیگم سیاهپوش، دانشکده طب ایرانی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، ۱۳۹۱

– رساله «تبیین اجناس عشره یا متغیرات ده‌گانه نبض در طب سنتی»، مهدی علیزاده، دانشکده طب ایرانی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، ۱۳۹۱

– رساله «تبیین روح حیوانی و نفسانی در متون طب سنتی ایران و مطالعه بالینی آن در بیماران»، مجید انوشیروانی، دانشکده طب ایرانی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، ۱۳۹۳

استاد مشاور (در مقطع دکترای تخصصی طب ایرانی)

– رساله «پایایی اجناس ده‌گانه شناخت مزاج و روایی ملمس و هیئت بنیه اعضا»، مرتضی مجاهدی، دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه شاهد، ۱۳۹۳

– رساله «بررسی داروهای موثر بر تروماهای نخاعی در طب سنتی ایران»، عباس محمدی، دانشگاه علوم پزشکی شاهد، ۱۳۸۱

سوابق پژوهشی:

مقالات به فارسی:

– محمد عبادیانی، مدیریت سته ضروریه، تاثیرات خوابیدن در ساعات طلایی شبانه‌روز بر بدن، درمانگر، سال چهاردهم، ۱۳۹۶، صص ۵-۱۰

– محمد عبادیانی، قوانین کلی درمان با غذا در مکتب طب ایرانی، درمانگر، سال سیزدهم، شماره ۵۱-۵۲، ۱۳۹۵، صص ۵-۲۰

– محمد عبادیانی، اسباب ضعف عضو در مکتب طب ایرانی، درمانگر، سال سیزدهم، شماره ۴۹-۵۰، ۱۳۹۵، صص ۵-۱۰

– مرضیه بیگم سیاهپوش، محمد عبادیانی، غلامرضا شاه‌حسینی، محمدمهدی اصفهانی، علی‌رضا نیک‌بخت نصرآبادی، هاله دادگستر، طبقه‌بندی ورزش‌ها در طب سنتی ایرانی، مجله طب سنتی اسلام و ایران، سال سوم، شماره دوم، ۱۳۹۱، صص ۲۰۰-۲۰۴

– مروری بر شاخص‌های تعیین مزاج اولیه در طب سنتی ایران، مرتضی مجاهدی، محسن ناصری، سیدرضا مجدزاده منصور کشاورز، محمد عبادیانی، اسماعیل ناظم، محمود خدادوست، سیدعلی مظفرپور، فصلنامه تاریخ پزشکی، سال چهارم، شماره داوزدهم، پاییز ۱۳۹۱، صص ۳۷-۷۶  

–  نشانه‌شناسی سوءمزاج معده (اهمیت تسلط طبیب بر نشانه‌شناسی در مکتب طب ایرانی)، محمد عبادیانی، درمانگر، شماره ۴۵-۴۶، ۱۳۹۳

– ژیلا نقیبی هرات، ناهید جلالی، مهناز افشار، محمد عبادیانی، مژگان کاربخش؛ طب سنتی ایران و نوع نگرش دانشجویان و دستیاران پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران نسبت به آن؛ مجله اخلاق و تاریخ پزشکی، دوره اول، شماره ۳، ۱۳۸۷، صص ۴۵-۵۴

– محمد عبادیانی، پلینگ از نگاه قانون ابن‌سینا، مجله درمانگر، سال سوم، شماره ۱۰، ۱۳۸۵، صص ۸-۱۰

– محمد عبادیانی، بررسی علل ناباروری از دیدگاه ابن‌سینا، درمانگر، سال پنجم، شماره ۱۷-۱۸، ۱۳۸۷، صص ۱۹-۲۲

– محمد عبادیانی، تدابیر فصل بهار در مکتب طب ایرانی، مجله درمانگر، سال یازدهم، شماره ۴۳-۴۴، ۱۳۹۳، صص ۵-۱۲

– محمد عبادیانی، آسیب‌شناسی فشاردرمانی از نگاه طب ایرانی، مجله درمانگر، سال دهم، شماره ۳۷-۳۸، صص ۵- ۱۴

– محمد عبادیانی، سوءمزاج کبدی و نقش کاسنی در درمان آنها، مجله درمانگر، سال هفتم، شماره ۲۷، ۱۳۸۹، صص ۵-۱۲

– محمد عبادیانی، چهار فرآورده درمانی گل سرخ در کتاب تحفه حکیم، درمانگر، سال هفتم، شماره ۲۵، ۱۳۸۹، صص ۵-۹

مقالات به انگلیسی:

– Rhaze’s Opinion about Relationship between Physical Activity and Eating Food, Mohammad Ebadiani, Marzieh-Beygom Siahpoosh, Alireza Nikbakht Nasrabadi, Gholamreza Shah Hosseini, Mohammad Mahdi Isfahani, Traditional and Integrative medicine, Vol. 2, Issue 3, 2017

– Sudden Cardiac Death and Its Prevention Ways among Athletes According to Iranian Traditional Medicine, Marzieh-Baygom  Siahpoosh, Mohammad Ebadiani, Gholamreza Shah Hosseini, Haleh Dadgostar, Mohammad Mahdi Isfahani, Alireza Nikbakht Nasrabadi, Iranian J Publ Health, Vol. 42, No.3, Mar 2013, pp. 344-346

– Massage according to Iranian Traditional Medicine: Part2- Exclusive opinions for the sports massage to be more advantageous, Marzieh-Baygom Siahpoosha, Mohammad Ebadiani, Gholamreza Shah Hosseini, […] Haleh Dadgostar, Iranian J Pub l Health

– Complexity and Rationality of Avicenna’s Pulsology, Alizadeh M., Keshavarz M., Ebadiani M., Nazem E., Isfahani MM., International Journal Cardiol, 2012 Jun, 14; 157 (3): 434-5.

– Sudden Cardiac Death and Its Prevention Ways among Athletes according to Iranian Traditional Medicine, Marzieh Baygom Siyapoosh, Mohammad Ebadiani, Gholamreza Shah Hosseini, Haleh Dadgostar, Mohammad Mahdi Isfahani, Alireza Nikbakhat Nasrabadi, Iranian J Pub Health, Vol. 42, No. 3, Mar 2013, pp. 344-346.

–  Ancient Theory about Public Health through Physical Activity aginst Hyperlipidemia and Ischemic Heart Disease, Mb Siahpoosh, M Ebadiani, Gh R Shah Hosseini, F Nejatbakhsh, Iranian J Pub Health, Vol. 41, No. 10, Oct 2012, pp. 103-104.

–  Avicenna the First to Describe Diseases which may be Prevented by Exercises, Mb Siahpoosh, M Ebadiani, Gh R Shah Hosseini, MM Isfahani, A Nikbakhat Nasrabadi, H Dadgostar, Iranian J Pub Health, Vol. 41, No. 11, Nov 2012, pp. 103-104.

–  Reliability and Validity Assessment of Mizaj Questionnaire: A Novel Self-report Scale in Iranian Traditional Medicine, Morteza Mojahedi,1 Mohsen Naseri, Reza Majdzadeh, Mansoor Keshavarz, Mohammad Ebadini, Esmaeil Nazem, and Mohsen Saberi Isfeedvajani, Iran Red Crescent Med J. 2014 Mar; 16(3): e15924. Published online 2014 Mar 5. doi:  ۱۰٫۵۸۱۲/ircmj.15924

همایش‌های خارجی:

      –  Teaching Medicine through the Iranian School/Tradition of Medicine, Mohammad Ebadiani, The Seventh Multiversity Conference: ‘Decolonisation, Leadership and Knowledge Democracy in the 21st Century University’, The University of Nottingham Malaysia Campus, Malaysia, 2015

       – Infertility from the View of Ibn Sina: A Review of Causes and Treatment Methods, Mohammad Ebadiani, International Ibn Sina Symposium, Istanbul, 2008

       – Traditional Iranian Medicine and Spinal Cord Injury, Abbas Mohammadi, Mohsen Naseri, Taher Taheri, Mohamad Ebadiani, 38th International Congress on the History of Medicine, Ankara, 2005

همایش‌های داخلی

  • محمد عبادیانی، ژیلا نقیبی، علل نازایی از دیدگاه سید اسمعیل جرجانی و مقایسه آن با طب نوین، کنگره بزرگداشت سید اسمعیل جرجانی، فرهنگستان علوم پزشکی، آبان ۸۰
  • محمد عبادیانی، ژیلا نقیبی هرات، راهکارهایی برای استفاده بهینه جامعه داروسازان از مکتب طب سنتی، اولین همایش بین‌المللی طب سنتی و مفردات پزشکی، آبان ۷۹
  • ژیلا نقیبی، محسن ناصری، محمد عبادیانی، پدر دق کیست؟ اولین همایش بین‌المللی طب سنتی و مفردات پزشکی، آبان ۷۹
  • محمد عبادیانی، ژیلا نقیبی، روش‌های تشخیصی بیماری‌های زنان و نازایی با همکاری دکتر ژیلا نقیبی هرات، سمینار طب سنتی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی ایران، اردیبهشت ۱۳۸۰
  • محمد عبادیانی، ژیلا نقیبی، شرح موضوعات کتاب هشتم از ذخیره خوارزمشاهی، کنگره بزرگداشت سید اسمعیل جرجانی، فرهنگستان علوم پزشکی، آبان ۸۰
  • محمد عبادیانی، کاربرد روش‌های درمانی طب ایرانی در فیزیوتراپی، نوزدهمین کنگره فیزیوتراپی، ۱۳۸۷

 کتابها و تالیفات:

–   گروه مولفان (گروهی از اساتید، متخصصان و پزشکان طب ایرانی)؛ درسنامه طب ایرانی مبتنی بر شواهد؛ دفتر طب ایرانی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ انتشارات ایرانیان طب؛ تهران: ۱۳۹۶

–   محمد عبادیانی، جمیله مهدوی و ماریا کبیری، تجربه‌های بالینی طب ایرانی، انتشارات نیاکان، تهران: ۱۳۹۶

–   محمد عبادیانی، درمان ناتوانی‌های جنسی در مکتب طب ایرانی، انتشارات نیاکان، تهران: ۱۳۹۶

–   محمد عبادیانی، آموزه‌های بالینی مکتب طب ایرانی، انتشارات نیاکان، چاپ دوم، تهران: ۱۳۹۳

–   محمد عبادیانی، داروهای آبدست طبیب در مکتب طب ایرانی،‌ انتشارات نیاکان، چاپ دوم، تهران ۱۳۹۳      

–   محمد عبادیانی، مجموعه مقالات مکتب طب ایرانی، انتشارات نیاکان، چاپ دوم، تهران: ۱۳۹۴                  

–   محمد عبادیانی، کتاب دوم، مجموعه مقالات مکتب طب ایرانی، انتشارات نیاکان، تهران: ۱۳۹۴                 

–   محمد عبادیانی، جوش غرور جوانی (از سری کتاب کوچک طب ایرانی جلد ۱)، انتشارات نیاکان، چاپ دوم، تهران: ۱۳۹۵                     

–   محمد عبادیانی، چگونه طبیعت خود را بشناسیم (از سری کتاب کوچک طب ایرانی جلد ۲)، چاپ دوم، انتشارات نیاکان، تهران: ۱۳۹۵                        

–   محمد عبادیانی، اصول مقدماتی طب سنتی (بر اساس سرفصل‌ استاندارد آموزشی سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای)، چاپ دوم، انتشارات نیاکان، تهران: ۱۳۹۴

–   محمد عبادیانی، نسرین بعیری، ماریا کبیری، جمیله مهدوی، مهناز میری؛ نمونه سوالات اصول مقدماتی طب ایرانی (ویژه دوره به کارگیری اصول مقدماتی طب ایرانی)، چاپ اول، انتشارات نیاکان، تهران: ۱۳۹۴

–   مرضیه‌بیگم سیاهپوش، محمد عبادیانی، ورزش در طب سنتی، انتشارات نیاکان، تهران: ۱۳۹۲

–   محمد عبادیانی، درمان چاقی در مکتب طب ایرانی، ضمیمه نشریه درمانگر، تهران: ۱۳۸۶

سوابق داوری:

–    داوری سومین دوره کتاب فصل در زمینه پزشکی سنتی، خانه کتاب، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۱۳۸۶

–   عضو کمیته علمی همایش بین‌المللی طب سنتی و مکمل دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ۱۳۸۶

–    داور مجله درمانگر نشریه تخصصی طب سنتی  و مکمل، از سال ۱۳۸۳ تا کنون

–   بازنگری، اصلاح و ویرایش بانک سوالات مربوط به استاندارد به کارگیری اصول مقدماتی طب سنتی با کد استاندارد ۱/۱۳۴/۶۱۱۲، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور، تابستان ۱۳۹۵

طرح‌های تحقیقاتی:

– مسئول طرح تدوین درسنامه بخش نظری و عملی طب سنتی ایران، معاونت فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی تهران، ۱۳۹۱

– مدیر گروه طرح تدوین درسنامه طب سنتی، دبیرخانه شورای آموزش طب سنتی و مکمل، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ۱۳۸۵

– مسئول برگزاری کارگاه توانمندسازی مدرسین MTIM، دبیرخانه شورای آموزش طب سنتی و مکمل، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ۱۳۸۵

– همکار طرح بررسی داروهای موثر در مامایی و تنظیم خانواده در متون طب سنتی، دانشگاه علوم پزشکی شاهد، ۱۳۸۵

– همکار طرح تهیه بسته آموزشی بیماران دیالیزی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، ۱۳۸۷

تقدیرها:

–      تقدیر شده به عنوان «پزشک منتخب طب ایرانی» در بخش مراسم تقدیر از منتخبان حوزه طب ایرانی در نخستین پویش ملی گیاهان دارویی و طب ایرانی، اداره کل طب ایرانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مرکز همایش‌های بین‌المللی برج میلاد، تهران: ۱۳۹۶