تولید صابون‌هاي گیاهي سنتي با روغن‌هاي گیاهي

تولید صابون‌های گیاهی سنتی با روغن‌های گیاهی، یكی از شایستگی‌های گروه گیاهان دارویی و داروهای گیاهی است که شامل کارهای آماده‌سازی مواد اولیه ساخت صابون‌های گیاهی سنتی ، تهیه روغن‌های گیاهی مورد استفاده در صابون‌های گیاهی سنتی ، ترکب مواد افزودنی با صابون‌های گیاهان سنتی ، بكارگیری وسایل و تجهیزات مورد نیاز، ساخت صابون‌های گیاهی سنتی، نگهداری و بسته‌بندی صابون‌های گیاهی سنتی است. این شغل با مشاغلی همچون کاربر گیاهان دارویی، کاربر اسانس‌های گیاهی و فروشنده گیاهان دارویی و انجام فرموالسیون تولید فرآورده‌های آرایشی بهداشتی گیاهی در ارتباط است.

برای اطلاعات بیشتر با شماره تلفن‌‌های آموزشگاه تماس بگیرید

۸۶۰۷۱۳۸۰ 

۸۶۰۷۱۳۷۲