مهارت‌های سالم زیستن (کار دانش)

شخص از عهده مهارت‌هایي از قبیل بهداشت فردي، تامین محیط بهداشتي در خانه، حفاظت از محیط زیست، تنظیم برنامه غذایي، بکارگیري اصول بهداشت غذا، مراقبت‌هاي دورا ن بلوغ و سالمندي و … در خانه برآید.

برخی از مواردی که در این دوره آموزش داده می‌شود:

– توانایي تشخیص عوامل موثر بر سلامت و بیماري

– توانایي استفاده از امکانات بهداشتي موجود در جامعه براي تامین سلامت افراد خانواده

– توانایي كاربرد اصول بهداشت فردي با مشارکت افراد خانواده

– توانایي تامین محیط بهداشت در خانه با مشارکت افراد خانواده

– توانایي حفاظت ازمحیط زیست

–  توانایي تنظیم برنامه غذایي مناسب خانواده در سلامت و بیماري

– توانایي بکارگیري اصول بهداشت غذا با مشاركت افراد خانواده

– توانایي مراقبت و پرستاري از افراد خانواده در هنگام بیماري

برای اطلاعات بیشتر با شماره تلفن‌‌های آموزشگاه تماس بگیرید

۸۶۰۷۱۳۸۰ 

۸۶۰۷۱۳۷۲