کاربر ماساژ یکی از استانداردهای اصلی در گروه بهداشت و ایمنی است که در دو بخش تئوری و عملی برگزار می شود:

بخش تئوری: اصول ماساژ، ابزارها، انواع ماساژ، آناتومی، بیماری ها، ممنوعیت و احتیاط ها در ماساژ، روغن ها و … .

بخش عملی: شامل ماساژ کلاسیک روسی به همراه پروتکل اجرایی کل بدن

پس از گذراندن این دوره و از طریق این مدرک می توانید برای کسب جواز صنفی ماساژ اقدام کنید و یا اینکه در صورت درخواست به مراکز ماساژ برای کار معرفی گردید.

برای اطلاعات بیشتر با شماره تلفن‌‌های آموزشگاه تماس بگیرید

۸۶۰۷۱۳۸۰ 

۸۶۰۷۱۳۷۲