مبانی طب ایرانی

فقط نام خود را بگویید تا بتوانید این تست را انجام دهید!
0%

1.کدامیک از موارد زیر نادرست است؟

صحیح! غلط!

۲. حکما به نیروی حاکم بر مصالح بدن، چه عنوانی اطلاق می‌کردند؟

صحیح! غلط!

3. کدام‌ یک از موارد زیر برای تعریف «عنصر» درست است؟

صحیح! غلط!

4. کدام یک از موارد زیر از جمله «خواص عناصر» در جسم مرکب نیست؟

صحیح! غلط!

5. در مورد «هوای عنصری» کدام یک صحیح نیست؟

صحیح! غلط!

6. در مورد «کاربرد عناصر در جسم مرکب»، کدام صحیح است؟

صحیح! غلط!

7. در مورد «کیفیت ارکان» کدام مورد صحیح نیست؟

صحیح! غلط!

8. به کیفیتی که در سراسر جسم مرکب به طور یکسان غالب است؛ .................. می‌گویند.

صحیح! غلط!

9. «مزاج گرم» نشانه وجود حداکثری عناصر ............................، در جسم مرکب است.

صحیح! غلط!

10. «مزاج سرد» نشانه وجود حداکثری عناصر ......................، در جسم مرکب است.

صحیح! غلط!

11. «مزاج گرم و تر» نشانه وجود حداکثری عنصر یا عناصر ............. در جسم مرکب است.

صحیح! غلط!

12. «مزاج خشک» نشانه وجود حداکثری عناصر یا عنصر .............. در جسم مرکب است.

صحیح! غلط!

13. «مزاج سرد و تر» نشانه وجود حداکثری عنصر یا عناصر ............... در جسم مرکب است.

صحیح! غلط!

14. «مزاج سرد و خشک» نشانه وجود حداکثری عنصر یا عناصر ........... در جسم مرکب است.

صحیح! غلط!

۱۵. «مزاج گرم و خشک» نشانه وجود حداکثری عنصر یا عناصر ...... در جسم مرکب است.

صحیح! غلط!

۱۶. کدام ‌یک از موارد زیر در مورد «مزاج» صحیح نیست؟

صحیح! غلط!

۱۷. معتدل‌ترین مزاج در میان انسان‌ها به ترتیب مربوط به کدام اقلیم است؟

صحیح! غلط!

۱۸. در مورد «مزاج سنین» کدام مورد صحیح نیست؟

صحیح! غلط!

۱۹. در مورد غلبه کیفیات بر مزاج دوران عمر انسان، کدام مورد صحیح است؟

صحیح! غلط!

۲۰. معتدل‌ترین مزاج عضوی در کدام عضو وجود دارد؟

صحیح! غلط!

21. در مورد «تشابه مزاج عمر انسان با فصول» کدام یک از موارد زیر صحیح نیست؟

صحیح! غلط!

22. کدام یک از اندام‌های بدن به ترتیب دارای گرم‌ترین مزاج هستند؟

صحیح! غلط!

23. در مورد «مزاج اندام‌ها» کدام یک صحیح نیست؟

صحیح! غلط!

24. طحال جایگاه .............. است.

صحیح! غلط!

25. ریه به دلیل تغذیه از خلط .............. دارای ................. است.

صحیح! غلط!

26. «غذای حقیقی» چیست.

صحیح! غلط!

27. در مورد «خلط» کدام صحیح نیست؟

صحیح! غلط!

28. خلط خون:

صحیح! غلط!

29. کدامیک از موارد زیر صحیح نیست.

صحیح! غلط!

۳۰. از جمله خواص اخلاط است:

صحیح! غلط!